Introduktion av Åsa Jungnelius

Start, öppning, början, fortsättning

Residence-in-Nature är inte ett artist-in-residence och inte ett platsspecifikt konstnärligt arbete, utan snarare att se som ett slags experiment och metod i skala 1:1, där vi bjuder in konstnärliga utövare från olika discipliner och bakgrunder att vistas och arbeta i Region Kronoberg under en begränsad tid. Residence-in-Nature är intresserat av vad som sker genom denna närvaro och samverkan på en plats och utifrån en specifik kontext. Vad som sker i mötet lokala förutsättningar / frågeställningar kontra det globala och med det (form)resultat och det kunskapsutbyte som uppstår i mötet däremellan.

Var möter vi konsten i en glesbygd som till största del består av bl.a. producerad natur/skogsbruk, vattendrag, bruksorter i skifte mellan det industriella och det postindustriella samhället, småstäder, naturreservat, turister, vandrings- och kanotleder? Residence-in-Nature har för avsikt att låta de medverkande konstnärerna genom en positionsförflyttning i sin praktik bo, verka (arbeta) och möta invånarna i området, t.ex. på busshållplatserna, skogarna, kanotlederna, biblioteken, vägarna och omfamna hela det offentliga rummet och se på det som ett.

Vad betyder platsen för tillverkningen, för materialet? Under 60-talet i Småland blomstrade glastillverkningen i produktionsanläggningar, då konstnärer bjudits in för att bo och verka i regionen för att skapa ny mening åt en tillverkningsindustri som tidigare främst producerade bruks- och nyttoföremål, så som mjölkflaskor och glödlampor. Tillverkningen utgick oftast ifrån de material som fanns att utvinna; sten, glas, trä blev navet i ett samhällsbyggande där hantverk, ekonomi, arbetskraft och konstnärlig gestaltning samverkade.

Vilken typ av ekonomisk utveckling behöver ett samtida samhällsbyggande, då arbetslinjen är förändrad och stora folkgrupper är i förflyttning? I Residence-in-Nature undersöks alltifrån samhälle till samhällsbyggande, turism och konsumtion, till vad gör den ene för den andre och vad betyder det för kollektivet, samhället som vi delar och på vilket sätt kan konstnärlig produktion bidra till denna diskussion?

Residence-in-Nature initierades av Åsa Jungnelius och har utvecklats i samarbete med alla medverkande som ett långsiktigt kollektivt konstprojekt baserat på egna erfarenheter av kontextspecifikt konstnärligt arbete i en avfolkningsbygd, där det postindustriella samhället har skapat en komplex livssituation. Det småländska landskapet är tätt sammankopplat med den materiella kultur som beskriver de ekonomiska, sociala, politiska och ekologiska förutsättningarna för den tid som vi lever i. Det konstnärsdrivna initiativet sammanföll med Region Kronobergs önskan om att genom konstnärligt arbete hitta en varaktig form för ett experimentellt artist-in-residence-program som är kopplat direkt till regionens förutsättningar.

Johanna Gustafsson Fürst & Lisa Torell

«Riksväg 25, dela samhälle innebär en gemensam skuld»

En kulle vid vägens sida kammas varsamt. En skulptur förklär sig till loppisfynd. Skyttebanan i skogen rustas upp till en halvt levande minnesplats. Det understryks att en vägs parkeringsfickor är planerade för det oförutsägbara, men kanske helt vardagliga. Behov eller uppenbarelser. På ett nedlagt bankkontor i Skruv och Växjö konsthall visas filmiska anteckningar från konstnärernas deltagande observationer, närvaror och performances med miljöerna runt Riksväg 25.

Att både deltaga och observera kräver lika mycket varsamhet som våld. Det gäller att sätta sig i platsen, för annars visar dig den inget. Men sedan gäller det att låta platsen sätta sig i dig. Det är förnimmelsen av görandet som sammanhanget leder oss till som är priset i dubbel mening. Det kostar och ger. Hur mycket skiljer sig denna process om vi talar om ting snarare än människor? Och går det över huvud taget att finna en tröskel mellan de två? Till slut är den delade kartan större än verkligheten. Den som deltar i deltagandet blir snart en upptäcktsresande i den bara till synes mest bekanta av världar.

Johanna Gustafsson Fürst (1973) jagar efter överskottet som det på ytan mest vardagliga kan producera som konst. Hon låter materialet ta plats för att bereda rum för en förstålelse för mötet mellan saken och sakligheten i ett immateriellt system. Hon utexaminerades från Kungl. Konsthögskolan 2003 (MFA).

Lisa Torell (1972) intresserar sig för hur det som är blir vad det blir. Hon vänder samhällets flyktighet till en möjlighet för ett flyhänt konstnärligt undersökande av dess system. Samtidigt är arbetet, även det skriftliga, relaterat till platsers specifika karaktär. Hon är utbildad på Konstfack (MFA, 2001) och tillhör nu det norska programmet för konstnärlig forskning.

Länk till platser

Hilda Hellström

«Asynjorna»

En plats behåller ofta sitt ursprung genom en process där det inte spelar någon roll om berättelsen är sann eller påhittad. Samtidigt växer fiktionen in i verkligheten som den först sattes att spegla. Det är kvinnors rätt och makt, och dikt, som kommer till ytan i en liten å, ett vattendrag likt de som kvinnorna förr höll sina fruktbarhetsriter kring. Här möter vi sägnen om Blenda som stod upp mot dansken och representerade en trakt och köns självständighet. Vi skymtar henne bara knappt, men vattnets förvrängda spegel är också ett vittne.

Hilda Hellström (1984) dröjer kvar vid förhållandet mellan det dubbelbottnade fjärran som fortfarande är så greppbart nära. Genom hantverksprocesser som möter den samtida konsten gör hon plats för sinnenas utforskning av sig själva. Hon har en MFA från Royal College of Art, London.

Länk till plats

Klara Hobza

«You came for the killing, didn't you?»

Nedtecknandet av kunskap tenderar att göra den allmängiltig, till skillnad från en muntlig och personlig förmedling av densamma. I en bok inspirerad av konversationer med Markus Vallien söker Klara Hobza utrymmet mellan de två. Hur går det att skriva en subjektiv överlevnadshandbok och hur blir den relevant utanför en specifik imaginär? Och hur går det att undvika det samma då all interaktion med naturen är i singular, med en specifik natur? Ett projekt som förvandlar hindret till en ingång. Media är inte längre distanserat från naturen.

Klara Hobza (1975) söker efter naturvetenskapen och teknikens dolda rum för personliga och emotionella investeringar. Ofta närmar hon sig sina ämnen genom en fascination för en faktisk omöjlighet som samtidigt blir ett nytt slags känslomässig verklighet. Hon kommer från Tjeckien, bor i Berlin och är bland annat utbildad vid Columbia University.

Länk till platser

Åsa Jungnelius

«Landskapsmålningar»

Koncept kalibreras till konst genom att dess instinkter att representera, dess historielusta, ifrågasätts. Bilden blir påtaglig. Landskapet målas hela tiden, men om det inte leds tillbaka till myllan, till kroppen, blir det aldrig mer skavande hemvant. En scen på en campingplats natur-kultur målas intimt i rosa pastell, som om blickfonden hade en hudlik insida som plötsligt fläkts upp. I en serie vykort visas naturen arrangerad, brukad men omhändertagen av de som rör vid dess öppningar, hål, sår, källor, hemligheter, drömmar och fantasier.

Åsa Jungnelius (1975) jobbar med och utifrån material, ofta glas, för att blottlägga brottytor och skarvar mellan olika varanden: som kropp, mänsklig gemenskap eller politik. Skulpturala bindeord leder ut i det delade rummet. Hon är utbildad på Konstfack (MFA) där hon också undervisar.

Länk till platser

Fredrik Paulsen

«Wurst case scenario»

Ett rum som kan skapa oändligheter kräver inte mycket. Speciellt när elden är inblandad. Brasan som gett upphov till civilisationens nervösa uppfyllande av funktioner har här istället fått leda till den välbehövliga pausen. Två grillar och ett bord, alla i järnplåt, i lokala granitfundament vid en badplats utanför Transjö bjuder in till att förbli i platsen, att njuta av den och att reflektera genom att göra något helt annat än just att tänka. Det går att bara vara, om oändligheten försäkrar oss, och sedan börja om.

Fredrik Paulsen (1980) arbetar med design av objekt och rum för de levande. Han är intresserad av insidan som oavbrutet, medvetet eller omedvetet, syftar att skapa idéer om gemenskap. Han är utbildad på Beckmans (där han nu också undervisar) och har en MA i Design Products från Royal College of Art, London.

Länk till plats

Jerszy Seymour

«En avhandling om mänskligt arbete och äganderätt»

Vad som är en ny början bestäms främst i framtiden. En laserlysande modernitet bortom det moderna talar om en autonomi som innan den upplevts, på andra sidan av dagens kapitalism, inte kan förnimmas som annat än mystisk. Poesi? Överlevnad? Futuristisk grottkonst i spekulationens syfte, men med målet att redan ha förändrat verkligheten. Tänk om, revoltera. Orättvisan är endast en mardröm på fantasins kalhygge. Vi återgrupperar oss vid det som inte kan reduceras mitt i den natur som vi så radikalt har förändrat.

Jerszy Seymour (1969) befinner sig i ett ständigt växande försök att skapa design för det singulära i det kollektiva i syfte att tänka på vårt mänskliga tillstånd i senkapitalismen. Målet är att förändra förändringen och på så sätt världen i stort. Han studerade vid Royal College of Art (1991–1993), London, och lever och verkar nu i Berlin.

Länk till platser

Ross M. Taylor

«Den beniga labyrinten»

Svårigheten att vara "i" är en existentiell utmaning som intensifieras av förflyttningar och migration. Genom abstrakta målningar transponerade till stora affischer längs bussträckan Lessebo-Hovmantorp och ett ackompanjerande ljudverk (i samarbete med James Ferris) får vi här ett nytt sätt att reflektera en natur som växer genom att vi inte tar den för given. Verken blir på detta sätt en förberedelse för det oförutsägbara. De kan nu börja tala tillbaka och återerövra en hälsosam tvekan inför naturen och det språk i vilket vi bor, även för de som är mest hemtama där.

Ross M. Taylor (1982) närmar sig tillvaron som en serie av komplexa poetiska omfamningar av de sensoriska intrycken och omförhandlar dessa till märken och spår på olika ytor. En omöjlig översättning mellan delade världar som samtidigt inte kan existera utan varandra. Han är från London och utbildade sig vid Royal College of Art i samma stad.

Länk till platser

Markus Vallien

«Rummet»

Det som insisterar leder oss rätt, men det kan aldrig rättfärdiga sitt insisterande. Visdomen är tyst. Att insistera är att avvika. Att veta är att vara i alla tider och platser samtidigt. Arkeologi och science fiction blir en och samma sak. Det är därför visdom står oss så dyrt. Den har krävt mytologiska offer och fått oss att pantsätta förväntningar. Magisk källa eller pragmatisk berggrund? Sett från ovan är det som insisterar ett järtecken för gudarna. Det stakar ut vägen likt en komet över skogsgolvet.

Markus Vallien (1969) lever sin filosofi. Han slöjdar och brukar naturen på ett otal tänkbara och otänkbara sätt för att finna sätt att utforska förhållandet mellan vad som är gjort av människohänder och resten. Det är också det mötet som ger förutsättningar för hans liv i det fria och undervisande i överlevnadskonster på Konstfack.

Länk till plats

Jonas Williamsson

«Låt det enkla vara enkelt»

Karaktärerna är bekanta. Miljöerna har vi sett förut. Ändå så skapas något där på staketet till Lessebo pappersbruk: liv andas in i en fiktionalisering av det bekanta. Enkla manipulationer i ett av formgivarens vanligaste arbetsmaterial, papper, öppnar plötsligt ett galleri av världar. Naturen ger råvarorna, industrin produkten. Uppdraget föder formen, men här närmar vi oss en design förklädd till dikt. Det moderna samhällets ideal har blivit till en grafisk nyckelroman i skimrande kulörer.

Jonas Williamsson (1973) verkar helst genom att låta material och kontext få komma till tals. Ett tålmodigt lyssnade och respektfullt accepterande av att vi omger oss med alltid-redan givna former. Han gick ut Konstfack (MFA) 1999 och har sedan 2007 drivit sin egen studio. Han arbetar ofta med grafisk formgivning för beställare inom kulturområdet.

Länk till platser

«Konstkollo»

Under sommarlovet erbjuder vi barn och ungdomar att delta på konstkollo. Tillsammans skapar vi utifrån Lessebo som plats och tittar på vilka typer av material och sammanhang som kan inkluderas i en skapande process. Med handledning av konstpedagogen Filippa de Vos från Växjö konsthall utformas dagarna med konstnärliga aktiviteter tillsammans med alla deltagare. Konstollo kräver ingen tidigare erfarenhet och är kostnadsfritt. Alla är välkomna!

Residence in Nature – Konstkollo I
När: 8 – 12 augusti, kl. 13-15
Var: Lessebo Bibliotek
Hur: Drop-in! Alla välkomna!

Residence in Nature – Konstkollo II
När: 15-19 augusti, kl. 13-15
Var: Lessebo bibliotek
Hur: Drop-in! Bara för tjejer 13-17 år

Kontakt: Filippa de Vos, intendent för pedagogik, Växjö konsthall
filippa.devos@vaxjo.se eller 0470 414 75

«Skala 1:1», Symposium om kontextspecifik konst

Day 1
Thursday 25 August 2016

Location: The session starts at Lessebo Folkets Hus, continues by bus, and concludes with dinner at Transjö Folkets Hus

12 noon Registration and coffee at Lessebo Folkets Hus
1 pm Åsa Jungnelius introduces Residence-in-Nature Lisa Rosendahl introduces the symposium
1.15 pm Heidi Vassi introduces the local context: geographic and historical conditions
1.30 pm Collective walk to Lessebo Paper Mill, viewing of the work by Jonas Williamsson
1.45 pm Heidi Vassi: the industrial past and present in Kronoberg County
2 pm Viewing of the work by Hilda Hellström
2.15 pm Bus departs
2.30 – 7 pm Tour of the works by Lisa Torell and Johanna Gustavsson Fürst, Ross M. Taylor, Åsa Jungnelius, Markus Vallien, Fredrik Paulsen, with reflective interventions by Axel Andersson
7 – 8 pm Break for putting up tents at Transjö Folkets Hus
8 pm Visit the work of Jerszy Seymour by bus
9 pm Dinner at Transjö Folkets Hus

Day 2
Friday 26 August 2016

Location: Transjö Folkets Hus

10 am Lisa Rosendahl: summary of the previous day and introduction to the second day of the symposium
10.15 am Emma Smith: presentation and discussion
11.15 am Klara Hobza: book presentation
11.45 am Markus Vallien: how to make fire
12.30 – 1.15 pm Lunch
1.15 pm Mårten Björk: presentation and discussion
2.15 pm Karin Lindroth, The Non-existent Centre / Ställbergs Gruva: presentation and discussion
3 – 4 pm Concluding discussion & coffee
End

The tour includes breaks for coffee, snacks and refreshments and is followed by a dinner and party at Transjö Folkets Hus. Food by Erik Gärdvall and Sara Söderberg. DJ: Jenny Silver. All times are approximate and will be updated on the day.

///

The symposium Scale 1:1 is developed in relation to the art project Residence-in-Nature, which takes place in different localities in the Region of Kronoberg during the summer of 2016. Residence-in-Nature takes as its starting point the landscape and its cultural, economic and political aspects. The symposium brings together the participating artists with invited guests to discuss what it means to work context-specifically as an artist today, and how art can make us think about concepts such as site, countryside and nature from different perspectives.

How do artists create methods for working in depth with a certain context? Can one bring the same method to different places and still claim to work with the notion of the specific? How do different time frames — to be a temporary visitor or a permanent resident — affect what becomes possible? What problems and potentials are involved when addressing local and global audiences at the same time? What new forms of artistic and institutional practices do we see emerging through intensified relationships with local contexts? What is the local anyway?

How is the perception of sparsely populated rural areas changing in a post-industrial present where the boundaries between the city and the countryside, and between nature and culture, are being re-negotiated? Has «site» and «the specific» become exotic and desirable properties — so called Unique Selling Points — for the experience of culture in an increasingly homogenized world? Or should we understand the growing interest for the context-specific in art as a form of tactile resistance against a generally abstracted existence?

The title Scale 1:1 makes reference to the working method used in Residence-in-Nature whereby the artistic process is shaped by the artists’ presence in a specific place for a limited time. The symposium employs the concept of Scale 1:1 as a general approach in order to ask questions about, and test the forms for, «situated» knowledge production in relation to site, body and thought.

///

ANMÄLAN
Maila namn, telefon samt eventuell specialkost till info@residence-in-nature.se
Pris: 300 kr, inkluderar boende(tält), busstur samt självkostnadspris för mat; mellanrätt, middag, frukost samt lunch. 
Resa till och från Lessebo bekostas på egen hand.

Förslag på rundtur & sommarprogram

FÖRSLAG PÅ RUNDTUR
ca 4 timmar

Åsa Jungnelius
«Landskapsmålningar»
Gökaskrattscamping i Hovmantorp
Här finns också en restaurang och badmöjligheter.

Klara Hobza
«You came for the killing, didn’t you?»
På biblioteket i Hovmantorp finns överlevnadshandboken (efter den 25 augusti).

Johanna Gustafsson Furst & Lisa Torell
«Riksväg 25, dela samhälle innebär en gemensam skuld»
Vandra in längs hela skjutbanan vid Hovmantorp.

Ross Taylor
«Den beniga labyrinten»
Ladda ner och lyssna på ett ljudverk när du åker mellan busshållplatserna mellan Hovmantorp och Lessebo.

Johanna Gustafsson Furst och Lisa Torell
«Riksväg 25, dela samhälle innebär en gemensam skuld»
Plocka skräp på parkeringsficka vid Riksväg 25.

Jerszy Seymour
«En avhandling om mänskligt arbete och äganderätt»
I skogen på väg mot Strömbershyttan ladda ner och läs «The manifest of the every-topia».

Jonas Williamsson
«Låt det enkla vara enkelt»
Vid Lessebo pappersbruk, gör flera nedslag runt om fabriksområdet.

Hilda Hellström
«Asynjorna»
En bit nedför ån, på andra sidan vägen från pappersbruket.

Markus Vallien
«Rummet»
Sväng av från vägen mellan Lessebo och Kosta, följ stigen och vandra in i skogen.

Fredrik Paulsson
«Wurst case scenario»
Grustag i Transjö här finns det också möjlighet att ta sig ett bad.

Johanna Gustafsson Furst & Lisa Torell
«Riksväg 25, dela samhälle innebär en gemensam skuld»
Handlarn i Skruvs centrum. Filmiska anteckningar från konstnärernas deltagande observationer 30 min. Ät gärna på Skruvs pizzeria.

///

SOMMARPROGRAM

3 juli, kl 19
Visning av Markus Valliens installation Rummet
Plats: Se karta

17 augusti, kl 13-16
Guidad visning av Åsa Jungnelius till alla verken.
Anmälan: info@residence-in-nature.se
Kläder efter väder och bra skor för vandring i varierad terräng
Gökaskratts Camping Hovmantorps

19 augusti, kl 20
Filmvisning «Astralkvinnorna» av Linda Persson
Ett verk runt legender, stenbrott och häxor filmat på ön Blå Jungfrun med lokala skådespelerskan Siw Carlsson
Samtal efter visningen mellan Linda Persson och Siw Carlsson
Korv med bröd och popcorn serveras under kvällen
Plats: Utomhusscenen på Gökaskratts camping i Hovmantorp

8–12 augusti, kl. 13–15
Residence in Nature – Konstkollo I
Drop-in! Alla välkomna!
Lessebo Bibliotek

15–19 augusti, kl. 13–15
Residence in Nature – Konstkollo II
Drop-in! Bara för tjejer 13-17 år
Lessebo bibliotek

24 augusti kl 18.00–20.30
Föreläsning «Slutet på slutet» med Anita Malmqvist
Konstnären och odlaren Anita Malmqvist med ett långvarigt intresse för kopplingen mellan film och ekofilosofi föreläser om filmens död, naturens död och det odöda Internet.
Bar och Pizza till självkostnadspris serveras efter föreläsningen i samband med ett öppet samtal.
Plats: fd. banklokalen i Skruv

Datum: TBA
Grillkväll ”Wurst Case Scenario”
Grillarna tänds av och med Fredrik Paulsen kl 16. Det finns möjlighet att köpa korv på plats men går också bra att ta med egen.
Transjö grustag

I samband med den pågående utställningen, KONST ETC. finns det möjlighet att vara med på en guidad visning med Åsa Jungnelius, konstnärlig ledare, till alla verken den 17 augusti mellan kl 13–16.
Anmälan skickas till info@residence-in-nature.se.
Samling vid Gökaskratts Camping i Hovmantorp.
Kläder efter väder och bra skor för vandring i varierad terräng

Kolofon

Tack till: Gökaskratts camping, Lessebo Kommun, Lessebo Handpappersbruk, Lessebo Paper AB, Lessebo Folkets Hus, Lessebo Hembygdsförening, Lessebo bibliotek, Hovmantorps bibliotek, Bikupans högstadieskola, Emmaboda Granit AB, Transjö Folkets Hus, Jan-Gustav Gustafsson, Lessobo ÅC, Länstrafiken Kronoberg, Lessebo Hus, Svea Skog, Pizzeria Skruv, Handlarn Skruv, KVANT Ltd, L&B Delikatesser Hovmantorp, SPA Produkter AB, Stena Aluminium AB, Jema AB, Göran Johansson

Medverkande: Johanna Gustafsson Fürst, Hilda Hellström, Klara Hobza, Åsa Jungnelius, Fredrik Paulsen, Jerszy Seymour, Ross M Taylor, Lisa Torell, Markus Vallien, Jonas Williamsson. Övriga medverkande: Axel Andersson, Nicolas Hansson, Jenny Käll, Lisa Rosendahl, Fredrik Sandblad, Filippa de Vos, Terje Östling

Medverkandetexter: Axel Andersson
Foto: Terje Östling
Grafisk design: Jonas Williamsson
Programmering: Erik Betshammar

Kontakt: info@residence-in-nature.se

Residence-in-Nature och symposiet Skala 1:1 genomförs med stöd från Region Kronoberg och Växjö Kommun, i samverkan med Konstnärsnämndens internationella program för bild och formkonstnärer, Iaspis.

© Copyright 2016. All rights reserved.